Personel Basılı Evraklar

Personel Basılı Evraklar

EVRAK ADI

DOSYA

EK-1: Bölüm Faaliyet Raporu

EK-2: Öğretim Üyeleri Yıllık Faaliyet Raporu Düzenleme Formu

EK-3: Ders Görevlendirme İstek Tablosu

EK-4: Görevlendirme ve Danışmanlık Formu

EK-5: Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu

EK-6: Bölüm Başkanları ve Yardımcıları ile Anabilim Dalı Başkanı Görev Süreleri

EK-7: Fakültemiz Dr. Öğr. Üyelerinin Görev Süresi Takip Listesi

EK-8: Dr. Öğr. Üyelerinin Görev Süresi Uzatımlarında Dolduracakları Form

EK-9: Rektörlüğümüzün Yayınların Basımı ile İlgili Yazısı

EK-10: Akademik ve İdari Personel Yıllık-Mazeret İzin Formları

EK-11: Saatlik İzin Formu

EK-13 ve EK-14 : Özür Sınavı Başvuru Koşulları ve Özür Sınavı Değerlendirme Tablosu

EK-15: Fakültemiz Bölümlerinin Ders Değişiklik İsteklerinde Yapılması Gerekenler

EK-16: Staj Formu

EK-17: Staj Yapacak Öğrenci SGK Bilgi Formu

EK-19: Doçentlik Jüri Üyeliği Başvuru Formu

EK-21: Tez Çalışması Yapan Öğrenci Listesi

EK-24: Personel Disiplin Soruşturmaları Örnekleri

EK-25: Döner Sermaye Çalışmaları İçin Başvuru Formu ( İlgili öğretim üye ve elemanları tarafından doldurulur, istenilen belgelerle birlikte Bölüm Başkanlıklarından yazı ile Dekanlığa bildirilir.)

EK-26: Döner Sermaye Çalışmaları İçin Değerlendirme Formu (Bölüm Başkanlıklarından gelen başvuru formu ve eklerinin incelemek üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen 3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilir ve sonucu dekanlığa teslim etmek üzere komisyon üyeleri tarafından doldurulur.)

EK-27: Ders Telafisi Formu (Çizelgeyi doldurmadan önce “Dikkat edilmesi gereken hususları” lüften okuyunuz)

Personel Matbu Evrakları

EVRAK ADI

DOSYA

ÇAP Kontenjanları Başvuru Tablosu

ÇAP Kontenjanları Değerlendirme Tablosu

Ders Görevlendirme İstek Tabloları

Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu

Mezuniyet Tablosu

Özür Sınavı Başvuruları Değerlendirme Tablosu

Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

Yüzde 10, Onur ve Yüksek Onur Öğrencileri Tablosu

Personel Yönetmelik ve Yönergeler

EVRAK ADI

DOSYA

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

İlk Defa Atanacak Öğrt. Üyelerinin Doldurması Gerekenler

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Fakültemiz Yazışmaları ile İlgili Antet, Adres ve İmza Örnekleri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors