Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi


Sık Sorulan Sorular


Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için kayıtlı oldukları bölüm/program başkanlığı tarafından birinci yarıyıl derslerinin başlamasından en az yedi gün önce bir öğretim üyesi veya elemanı akademik danışman olarak atanır ve öğrenci bilgi sisteminde duyurulur. Bir öğrencinin öğrenimi süresince akademik danışmanının değiştirilmemesine özen gösterilir.

Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yardımcı olur. Danışmanlık hizmetlerinin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülmesinden bölüm/program başkanı sorumludur.

Üniversitemize kayıt yaptıran askerlik çağı gelmiş öğrencilerin tecil işlemleri ilk yıl Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu'unca yapılır. Yüksek öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin askerlik tecil işlemi 29 yaşına kadar yapılır. 29 yaşına kadar tahsillerini tamamlayamayanların tecil işlemi yapılmaz; bu öğrenciler askere alınırlar. İkinci üniversite okuyanların tecil işlemi yapılmaz.

Ancak, bağlı olduğu askerlik şubesinden kendilerine yazı gelen öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Bürosu'undan alacakları EK-G belgesini doldurup, onaylatarak askerlik şubesine gönderirler.

Milli Savunma Bakanlığının Asker Alma Yönergesi gereğince, askerliğe celbi çıkan öğrencilerimizin dilekçeyle birimine başvurmaları durumunda askerliklerinin bitimini takip eden yarıyılın sonuna kadar kaydı dondurulmaktadır.

Her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payınızı yatırıp, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders kayıtlarınızı yenilemelisiniz. Bir sonraki ekle-çıkar haftası içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak Akademik Danışman’ınızın onayını takip etmek zorundasınız. Kayıt yenileme süresi üniversitemiz akademik takviminde belirtilmiştir.

Bu konuda bir çok olasılık olabilir, örneğin ders kaydınızı yapmamış olabilirsiniz, seçtiğinizi düşündüğünüz dersin bilgisayar kodunu girmemiş de olabilirsiniz. Aynı zamanda kaydınız silinmiş de olabilir vb. Akademik danışmanınız ile irtibata geçerek sorunun kaynağını öğrenebilirsiniz.

Öğrencilerimizin ilk kez kayıt yaptırdığı teorik derslerin en az %70’ine, diğer öğretim türlerinin de en az %80’ine devam etmek zorundadır. Laboratuvar ve uygulamalı derslerden başarısızlık durumunda devam şartı tekrar aranır.

Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf notundan düşük olmayan öğrencilerimiz danışmanının onayıyla üst dönemlerden ders alabilir.

Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız olan derslerin alınması zorunludur. Sistem sadece devamsızlık yaparak kaldığınız dersleri otomatik olarak eklemektedir.

Bu sınavlarda alınan not, başarı notu olarak sayılır. En az (DD) harf notu alan öğrencilerimiz başarılı sayılır.

Bu sınavlara ilk defa girecek öğrencilerimizden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Başarısız öğrencilerimiz ise, daha sonraki haklarını kullandıklarında katkı payı/öğrenim ücreti ödemeye devam ederler.

Lise diplomasına ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, lise diplomalarının fotokopisini “aslı gibidir” onayı ile birlikte Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu'na başvurarak alabilirler.

Aşağıdaki linkten diplomasının hazır olduğunu gören öğrencilerimiz, öğrenci kimlik kartlarıyla beraber Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Birimi'nden diplomalarını alabilirler.

https://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/Genel/Diplomasorgu/diplomanosorgu.cfm

Öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartını vermek koşuluyla diplomasını iki şekilde teslim alabilir:
1. Kendisi alabilir
2. Vekaletname ile vekalet verdiği şahıs alabilir.

Diploma bir defaya mahsus verilir. Diplomanın kaybına dair ulusal bir gazeteye verdiği kayıp ilanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve dilekçeyle başvuran mezunlara, diploma yerine geçen belge verilir. Bu belge üzerinde kayıptan dolayı verildiğini belirtir ibare bulunur. Verilecek belge, öğrencinin mezun olduğu tarihteki bilgilerine göre düzenlenir.

Danışmanınıza dersleriniz, bitirme teziniz ve stajlarınızı tamamladığınızı söylemeniz yeterlidir. Danışmanınız mezuniyetle ilgili tüm işlemleri yapacaktır.

 Diploma, diploma eki ve mezuniyet transkripti bir defa düzenlenmektedir.

 Diploma almak için ilişik kesme işlemlerinin ilgili birimlerce tamamlanmış olması gerekmektedir.

 Geçici mezuniyet belgesi alanların diploma alırken belgelerini iade etmeleri gerekmektedir.

 Diploma kişinin kendisine ya da vekalet vereceği bir kişiye teslim edilir.

Ders seçimi işlemlerini süreleri içinde yapmadığınız takdirde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimi yapmanız mümkün değildir. Ancak mazeretinizi oluşturan belgeler ile Dekanlık Yazı İşleri Birimimize yapacağınız başvurular Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Katkı payını yatırdıktan sonra kayıt hakkından vazgeçseniz bile yatırmış olduğunuz I. ve II. öğretim ücretini geri alamazsınız.

Milli Savunma Bakanlığının Asker Alma Yönergesi gereğince, askerliğe celbi çıkan öğrencilerimizin dilekçeyle birimine başvurmaları durumunda askerliklerinin bitimini takip eden yarıyılın sonuna kadar kaydı dondurulmaktadır.

Kayıt dondurma  talebi başvuruları, ders seçme ve kayıt haftasının ilk gününden başlayarak, iki hafta içerisinde yapılır. Ani hastalıklar ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyılda herhangi bir derse yazılamaz ve o yarıyılın sınavlarına giremez.

Gerekli belgeler ile süresi içerisinde öğrenci işleri birimimize başvuran öğrencilerimiz en az bir yarıyıl, en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilirler. Özel durumlarda kayıt dondurma süresi değişmektedir.

Kendi isteğinizle fakültemiz öğrenci işleri servisine kayıt sildirmek üzere başvurmadığınız ve Yüksek Öğrenim Kurumundan çıkarılma cezası almadığınız sürece kaydınız silinmez.

Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu'ndan alacağınız bandrolü öğrenci kimliğinize yapıştırmanız şartıyla öğrenci kimlik kartınız öğrenim sürenizce geçerli olacaktır.

Kimlik kartınızı kaybetmeniz durumunda, kaybettiğinizi gösterir Polis Tutanağı veya gazete ilanınla birlikte, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmanız gerekmektedir. Yeni kimlik kartınız düzenleninceye kadar Öğrenci İşleri Bürosu’ndan alacağınız Öğrenci Belgesi ile işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Dersin adı, kredi/saat değeri, dersin içeriği kriterleri Bölüm İntibak Komisyonu'nca değerlendirilir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik_011.php

Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları:

(1) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.

(2) İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı onbeş gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.

(3) Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir.

Öğrencilerimizin itirazı halinde, itiraz mercii olan Üniversite Yönetim Kurulu, itirazı on beş gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan Üniversite Yönetim Kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya red eder. Red halinde, Disiplin Kurulu veya Yetkili Disiplin Amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.

Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı ve kapsamında konuyla ilgili bir hüküm verilmediği sürece öğrencinin sicilinden silinmez.

Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip ilk mesai gününde başlanır. Soruşturmacı tayin edilir ve soruşturma onay tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içinde bitirilmemesi halinde soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Disiplin amiri uygun bulduğu takdirde soruşturma süresini uzatabilir.

Fakültemiz öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı disiplin soruşturması açmaya yetkili amir Dekan, müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak ise Üniversitemiz Rektörlüğü'dür.
Disiplin soruşturması, her birimin soruşturma yaptırmaya yetkili amirleri (Rektör, Dekan, Müdür) tarafından bizzat yapılabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yapılabilir.

Disiplin soruşturmasının sonucu öğrenciden başka, burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere ve yükseköğretim kurumuna bildirilir. Öğrenciye çıkarma cezası verilmesi halinde bunlara ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına, emniyet makamlarına, ilgili askerlik şubelerine ve Yükseköğretim Kuruluna (ÖSYM Başkanlığına) yazılı olarak bildirilir. kredi karti borç sorgulama kredi karti limit öğrenme kredi kartı ile fatura ödeme

Staj Bilgi Formu (EK-16) Fakültemiz Web sayfasından indirilir. Öğrenci İşleri Bürosuna imzalatıldıktan sonra ilgili kurumca onaylanır. Staj danışmanına (süresi içinde) teslim edilir.

İş kazası ve meslek hastalığı risklerine karşı 6111 ve 5510 sayılı yasa gereğince, öğrencimizin zorunlu staj yapacağı gün sayısı kadar SGK primleri fakültemizce yatırılacaktır.

Fakültemiz Web sayfası Staj Linkinde Staj defteri, istenilen tüm belge ve bilgiler mevcuttur.

Aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

http://mf.kocaeli.edu.tr/ogrenci/staj.php

Üniversitemiz Senatosu'nun 09/04/2015 tarihli toplantısında alınan kararı ile, 2015 yılı Yaz Öğretimi Akademik Takvimine ve Uygulama Esaslarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.kocaeli.edu.tr/dosyalar/9915/duyurular/YazOkuluYonetmeligi.pdf

Bir öğretim üyesinin Yaz Okulu'nda dersini açabilmesi için, o derse en az 20 öğrenci başvurmalıdır.

Başarı oranlarında %10 a giren öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Harç Bürosuna dilekçe ile başvurarak fazla yatırdıkları harçların hesaplarına geri yatırılmasını talep edebilirler. Dilekçelerinde mutlaka IBAN numarası bulunmalıdır.

 Yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

 Yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

Dilekçe vermek koşuluyla, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla İkinci Öğretim harcını ödeyerek Birinci Öğretim öğrencileriyle birlikte derslere devam edebilir.