Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

GENEL

YENİ KAYIT

Üniversitemiz bölüm ve programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin kayıt tarihleri ve yerleri ÖSYM tarafından öğrencilere duyurulmaktadır.

Kayıt için detaylı bilgiye

http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ekayit/index.cfm

web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler; kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri >http://int.kocaeli.edu.tr/web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Mevlana Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri http://mevlana.kocaeli.edu.tr/ web sitesinden öğrenebilirler.

Farabi Öğrenci Değişim Programı ile gelecek öğrenciler kayıt tarihleri, kayıt yerleri ve kayıt için istenen bilgileri http://farabi.kocaeli.edu.tr/ web sitesinden öğrenebilirler.
Katkı Payı ücretleri, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı’na göre ayrı ayrı belirlenmektedir.

İkinci Öğretim öğrencileri Katkı Payı öderler. Birinci Öğretim öğrencileri ise aktif 8 yarıyıl sonrasında Katkı Payı ödemeye başlarlar.

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hakkında Genel Bilgi Linki: http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/Harc/HarcGenelBilgi.pdf

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Miktarları Hakkında Bilgi Linki: http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/Harc/HarcUcret.pdf

Bankamatiklerden ve İnternet Bankacılığı aracılığı ile Katkı Payı/Öğrenim Ücretini mesai saatleri dışında da yatırabilirsiniz.
Öğrenci Katkı Payını/Öğrenim Ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler, ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Herhangi bir nedenle harç muafiyeti veya indiriminiz varsa, ya da yatırmamanız gerektiği halde harç ücreti yatırdıysanız, ÖBS sayfanızda bulunan Harç İade Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurarak harç iade talebinde bulunabilirsiniz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı iade işlemini haklı bulursa, en geç 1 ay içinde öğrencinin hesabına iade eder.

Ayrıntılı bilgi Linki: http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/Harc/HarcIadeIslemleri.pdf

DERSLER

Yeni kayıt yaptıran (birinci sınıf öğrencileri) öğrenci kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planının ilgili yarıyıllardaki derslerinin tamamını alır. Diğer öğrenciler (ara sınıf öğrencileri) her yarıyılın başlamasından önce, Akademik Takvimde belirtilen sürelerde alacağı dersleri Öğrenci Bilgi Sistemi’nden seçer ve onaylar. Öğrenci yarıyıl başında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır.

Seçmeli dersin başarısızlığı nedeniyle yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu dersin yerine başka bir seçmeli dersi (Bölüm Başkanlığı’nın konuyla ilgili kararlarına riayet etmesi şartıyla) alabilir.

Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde (ekle-sil haftası) danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersi sildirebilir veya yeni ders ekletebilir.

Ders kaydı, Akademik Takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır. Bu süre içinde ders kaydını yaptıramayan öğrenci, durumunu bağlı bulunduğu akademik birime yazılı dilekçe ile bildirir. Öğrencinin başvurusu ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Ders kaydı yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir.

DEVAM ZORUNLULUĞU

TEK DERS

DİPLOMA

MEZUNİYET

• Diploma, diploma eki ve mezuniyet transkripti yalnızca bir defa düzenlenmektedir.

• Diploma almak için ilişik kesme işlemlerinin ilgili birimlerce tamamlanmış olması gerekmektedir.

• Geçici mezuniyet belgesi alanların diploma alırken belgelerini iade etmeleri gerekmektedir.

• Diploma kişinin kendisine ya da vekalet vereceği bir kişiye teslim edilir.
Ders planında belirtilen zorunlu dersler ile asgari sayıda alınması gereken seçmeli dersleri ve varsa zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamış, en az 240 AKTS tamamlamış ve en az 2.00/4 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezun olabilirler.
Mezun olmak için gerekli ortalamayı sağlayamayan öğrenciler, bir sonraki dönem/dönemlerde yalnızca DD/DC harf notlu derslere kayıt yenileme ve derse yazılım yaparak gerekli ortalamayı sağlamaları halinde mezun olabileceklerdir.
Bölümündeki tüm derslerini tamamlayan öğrencilerden mezun olabilmek için sadece stajı kalanlar katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecektir.
Danışmanınıza dersleriniz, bitirme teziniz ve stajlarınızı tamamladığınızı söylemeniz yeterlidir. Danışmanınız mezuniyetle ilgili tüm işlemleri yapacaktır.
Hayır göremezler. Öğrenci İşleri Bürosu’ndan temin edebilirler.

KAYIT DONDURMAK / SİLDİRMEK

Kayıt Dondurmak, öğrenime ara vermek (izinli sayılmak) demektir. Zamanında başvurularak geçerli bir mazeret sunulması ve ilgili birim Yönetim Kurulu’nun onaylanması halinde kayıt dondurulabilir.

Öğrencinin akademik izin talebi, bir dilekçe ve mazeretini içeren belgeleriyle birlikte, ilgili akademik birime yapılır. Akademik izin talepleri, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili kurullar tarafından değerlendirilir ve alınan karar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Akademik izin isteklerinin yarıyıl başında ders seçme ve kayıt yenileme haftasından başlamak üzere ilk iki hafta içinde yapılması gerekmektedir.

Kayıt Dondurmak (İzinli Sayılmak) MADDE 40.

(1) Öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans öğreniminde en az bir yarıyıl, en fazla iki yarıyıl; lisans öğreniminde en az bir yarıyıl/yıl, en fazla dört yarıyıl veya iki tam yıl izin verilebilir. Verilen izin, öğretim süresinden sayılmaz. Her eğitim-öğretim yarıyıl/yılı için ayrı ayrı yönetim kurulu kararı alınır. Bir öğrencinin izinli sayıldığı sürede katkı payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

( 2) Hastalık izninde; yarıyıl/yıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporunun alınması gerekir.

( 3) Askerlik izni; öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması halinde verilir. Bu öğrencilerin kayıtları silinmez. Bu durumdaki öğrencilerden izinli sayıldıkları süre için öğrenim katkı payı alınmaz.

( 4) Maddi veya ailevi nedenlerle izin; öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve öğrenimini engelleyecek nitelikte ölüm, doğal afet veya benzeri durumlar ile öğrencinin içinde bulunabileceği maddi güçlükler nedeniyle ilgili kurullar tarafından verilebilir.

( 5) Öğrencilere yurtdışında öğrenim görmek için veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere izin verilebilir.

(6) Yukarıdaki nedenlerle izinli sayılan öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Ancak; hastalık nedeniyle izin almış olan öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile kanıtlamak zorundadır.

( 7) İzinli sayılmak için izin talebi başvuruları, ders seçme ve kayıt haftasının ilk gününden başlayarak, iki hafta içerisinde yapılır. Ani hastalıklar ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(8) Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyıl/yılda herhangi bir derse yazılamaz ve o yarıyıl/yılın sınavlarına giremez.

KİMLİK

MUAFİYET

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

STAJ

Bağlı bulunduğunuz Akademik Birime (Bölüm Başkanlığı’na) müracaat edebilirsiniz.

Staj Aşamaları Linki: http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php
Staj Bilgi Formu (EK-16) Fakültemiz Web sayfasından indirilir. Öğrenci İşleri Bürosuna imzalatıldıktan sonra ilgili kurumca onaylanır. Staj danışmanına süresi içinde teslim edilir.

Linkte Staj defteri (Staj_Defteri.doc), istenilen tüm belge ve bilgiler, sayfanın en altında yer almaktadır:

Staj Dosyaları Linki: http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php
6111 ve 5510 sayılı yasa gereğince, İş kazası ve meslek hastalığı risklerine karşı, öğrencimizin zorunlu staj yapacağı gün sayısı kadar SGK primleri fakültemizce yatırılacaktır.

ONUR, YÜKSEK ONUR, YÜZDE 10

YATAY GEÇİŞ , DİKEY GEÇİŞ, ÇAP (ÇİFT ANADAL PROGRAMI)

Kocaeli Üniversitesi içinden veya dışından Yatay Geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür.

Yatay Geçiş Yönetmeliği Linki: http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yonetmelikler/yataygecisonhali2017.pdf
Dikey Geçiş yoluyla üniversitemize kayıt yaptırabilmeniz için, Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra, her yıl ÖSYM tarafından yapılan DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı’na) girerek üniversitemizi tercih etmeniz ve yerleştirilmeniz gerekir. Bu şekilde üniversitemizin ilgili lisans programlarına kayıt yaptırdıktan sonra, muafiyet başvurusunda bulunarak daha önce aldığınız ve yeni kayıt yaptırdığınız Lisans programındaki derslere uyan derslerden ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile muaf olursunuz. İntibakınızın kaçıncı sınıfa yapıldığı ilgili birimlerce tarafınıza tebliğ edilecektir.

Dikey Geçiş Sınavı Yönetmeliği Linki: http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yonetmelikler/Dgs_Yonetmelik.pdf
Kocaeli Üniversitesinde okuyan öğrenciler, lisans öğrenimleri boyunca başka bir Lisans Öğrenimini, aynı zamanda takip edebilir. Bununla ilgili hususlar, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversitemizin "Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönetmeliği" ile belirlenir.

ÇAP Yönetmeliği Linki: http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/Kou_cap_yonetmeligi.pdf

ASKERLİK

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors